Výsledky škôl
v externej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2012/2013

Sumár výsledkov v EČ MS 2013
EČ MS 2013
Testovaný predmetSJLMJL SJSLUJLMATAJB1AJB2 NJB1 NJB2RJB1RJB2FJB1 FJB2 ŠJB1ŠJB2 TJB1TJB2
Národný priemer v % 61,8 60,9 54,9 65,8 50,9 55,3 63,2 44,3 44,5 52,7 51,9 49,5 54,3 33,7 54,9 65,2 46,5
Štandardná odchýlka v % 14,6 14,4 14,7 5,6 19,3 19,7 16,8 15,9 16,9 15,6 16,2 12,2 16,1 23,4 19,5 6,3 14,0
Počet žiakov 53 526 2 192 2 191 31 8 203 25 491 14 819 8 951 2 033 1 310 265 29 80 5 28 7 10


Obsah tabuliek

V tabuľkách uvádzame výsledky škôl v EČ MS 2013 z jednotlivých predmetov.

V riadku každej školy sú okrem základných informácií o škole uvedené tieto údaje:

 • N      - počet žiakov testovaných z daného predmetu,
 • N/ZZ - počet žiakov so zdravotným znevýhodnením testovaných z daného predmetu,
 • PZŠ  - priemerná známka školy v danom predmete,
 • PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (hodnoty sú uvedené v %),
 • RNP - rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete,
 • Sig.  - vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
 • PŠ   - percentil školy v danom premete (hodnoty sú uvedené v %).

Vysvetlivky k uvádzaným údajom
 • Počet žiakov definujeme ako počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením definujeme ako počet všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením danej školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Priemernú známku školy definujeme ako aritmetický priemer známok z daného predmetu, ktoré žiaci uviedli na odpoveďových hárkoch v danom testovaní. Žiaci uvádzali známku z testovaného premetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku.
 • Priemernú úspešnosť školy (v %) definujeme ako priemer úspešností všetkých testovaných žiakov danej školy v danom predmete.
 • Rozdiel od národného priemeru vypočítame odčítaním hodnoty národného priemeru od priemernej úspešnosti školy v danom predmete/teste. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
 • Vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru informuje o významnosti rozdielu oproti národnému priemeru podľa nasledujúcej tabuľky.
 • Vecná signifikancia rozdieluMiera
  < 0,21; 0,30 >mierny rozdiel
  < 0,31; 0,50 >stredný rozdiel
  < 0,51; 1 >silný rozdiel
 • Ak je absolútna hodnota vecnej signifikancie menšia alebo rovná 0,20, rozdiel priemernej úspešnosti školy od národného priemeru považujeme za veľmi mierny alebo zanedbateľný.
 • Percentil školy (v %) vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme tak, že 90 % škôl získalo horší výsledok v danom teste.
 • Dĺžka štúdia uvádza sa pri každej škole. Vyjadruje, koľkoročné štúdium je možné absolvovať na danej škole. Kód 1 znamená, že ide o štúdium jednotlivých predmetov. Dĺžku štúdia uvádzali školy pri každom žiakovi prihlásenom na EČ MS.

NÚCEM © 2013