Vysvetlivky k výsledkom škôl
v Testovaní 9
v školskom roku 2012/2013

Sumár výsledkov v Testovaní 9-2013
Test z matematikyTest zo slovenského jazyka a literatúryTest z maďarského jazyka a literatúryTest zo slovenského jazyka a slovenskej literatúryTest z ukrajinského jazyka a literatúry
Národný priemer (%)60,0767,51 62,74 69,7272,71
Štandardná odchýlka (%)25,918,4 18,5 23,113,9
Celkový počet testovaných žiakov v SR41 77438 8852 899 2 89935

Vysvetlivky skratiek
SkratkaVysvetlivka
N počet všetkých žiakov školy, ktorí písali uvedený test
PZŠ priemerná známka žiakov školy z vyučovacieho predmetu
RNP rozdiel medzi priemernou úspešnosťou školy a národným priemerom (v %)
percentil školy
SkratkaVysvetlivka
N/ZZ počet žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí písali uvedený test
PÚŠ priemerná úspešnosť školy (v %)
Sig. vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy od národného priemeru
- neuvedený údaj

Vysvetlivky pojmov

Priemerná známka školy – aritmetický priemer známok testovaných žiakov z vyučovacieho predmetu (Matematika/Slovenský jazyk a literatúra/Maďarský jazyk a literatúra/Ukrajinský jazyk a literatúra/Slovenský jazyk a slovenská literatúra) na polročnom vysvedčení v 9. ročníku ZŠ.

Priemerná úspešnosť školy – aritmetický priemer úspešností všetkých testovaných žiakov školy.

Rozdiel od národného priemeru – počítame tak, že od hodnoty priemernej úspešnosti školy odčítame hodnotu národného priemeru. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.

Vecná signifikancia je štatistický ukazovateľ – koeficient, ktorý vyjadruje mieru významnosti rozdielu oproti národnému priemeru.

Hodnoty Sig. (absolútna hodnota) <0,00 – 0,10> <0,11 – 0,20> <0,21 – 0,30> <0,31 – 0,50> <0,51 – 1,00>
Miera signifikancie (významnosti) žiadna veľmi mierna mierna stredná silná, veľmi silná až úplná

Percentil školy – vyjadruje umiestnenie školy medzi všetkými školami, na ktorých sa administroval vybraný test. Percentil školy vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo výsledok horší ako porovnávaná škola. Napríklad, 90. percentil školy interpretujeme tak, že 90 % zo zúčastnených škôl dosiahlo horší výsledok v danom teste ako uvedená škola.

Poznámka: Školy prvého kvartilu usporiadané podľa počtu testovaných žiakov nemajú uvedené hodnoty parametrov Rozdiel od národného priemeru (RNP) a Vecná signifikancia (Sig.). Ide o školy s nízkym počtom žiakov (napr. 1 až 15), v prípade ktorých je metodologicky správnejšie tieto parametre neuvádzať.


NÚCEM © 2013