Výsledky škôl
v externej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2013/2014

Sumár výsledkov v EČ MS 2014
EČ MS 2014
Testovaný predmetSJLMJL SJSLUJLMATAJB1AJB2 NJB1 NJB2RJB1RJB2FJB1 FJB2 ŠJB1ŠJB2 TJB1TJB2
Národný priemer v % 62,6 51,8 47,9 79,5 54,4 51,3 61,5 36,2 54,3 49,8 47,0 28,6 58,3 31,7 61,5 - 59,5
Štandardná odchýlka v % 15,7 13,6 14,0 12,7 19,8 18,2 17,7 15,2 18,5 15,9 18,5 9,1 17,3 7,1 18,3 - 10,8
Počet žiakov 47 447 2 023 2 025 25 7 205 23 034 14 205 6 870 1 479 947 195 7 68 4 28 - 5


Obsah tabuliek

V tabuľkách uvádzame výsledky škôl v EČ MS 2014 z jednotlivých predmetov.

V riadku každej školy sú okrem základných informácií o škole uvedené tieto údaje:

NM - počet testovaných žiakov z danej školy,
N - počet žiakov testovaných z daného predmetu,
N/ZZ - počet žiakov so zdravotným znevýhodnením testovaných z daného predmetu,
PZŠ - priemerná známka školy v danom predmete,
PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (hodnoty sú uvedené v %),
RNP - rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete,
Sig. - vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
- percentil školy v danom premete (hodnoty sú uvedené v %)
GYM/8 N - počet žiakov gymnázia s 8-ročnou dĺžkou štúdia testovaných z daného predmetu,
GYM/8 PÚ - priemerná úspešnosť žiakov s 8-ročnou dĺžkou štúdia z daného predmetu (v %),
GYM/4 N - počet žiakov gymnázia so 4-ročnou dĺžkou štúdia testovaných z daného predmetu,
GYM/4 PÚ - priemerná úspešnosť žiakov so 4-ročnou dĺžkou štúdia z daného predmetu (v %),
interní N - počet žiakov denného štúdia testovaných z daného predmetu,
interní PÚ - priemerná úspešnosť žiakov denného štúdia testovaných z daného predmetu (v %),
externí N - počet žiakov externého štúdia testovaných z daného predmetu,
externí PÚ - priemerná úspešnosť žiakov externého štúdia testovaných z daného predmetu (v %).

Vysvetlivky k uvádzaným údajom
 • Počet žiakov definujeme ako počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením definujeme ako počet všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením danej školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Priemernú známku školy definujeme ako aritmetický priemer známok z daného predmetu, ktoré žiaci uviedli na odpoveďových hárkoch v danom testovaní. Žiaci uvádzali známku z testovaného premetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku.
 • Priemernú úspešnosť školy (v %) definujeme ako priemer úspešností všetkých testovaných žiakov danej školy v danom predmete.
 • Rozdiel od národného priemeru vypočítame odčítaním hodnoty národného priemeru od priemernej úspešnosti školy v danom predmete/teste. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
 • Vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru informuje o významnosti rozdielu oproti národnému priemeru podľa nasledujúcej tabuľky.
 • Vecná signifikancia rozdieluMiera
  < 0,21; 0,30 >mierny rozdiel
  < 0,31; 0,50 >stredný rozdiel
  < 0,51; 1 >silný rozdiel
 • Ak je absolútna hodnota vecnej signifikancie menšia alebo rovná 0,20, rozdiel priemernej úspešnosti školy od národného priemeru považujeme za veľmi mierny alebo zanedbateľný.
 • Percentil školy (v %) vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme tak, že 90 % škôl získalo horší výsledok v danom teste.
 • Dĺžka štúdia uvádza sa pri každej škole. Vyjadruje, koľkoročné štúdium je možné absolvovať na danej škole. Kód 1 znamená, že ide o štúdium jednotlivých predmetov. Dĺžku štúdia uvádzali školy pri každom žiakovi prihlásenom na EČ MS.
 • Poznámka: Premenné: rozdiely oproti národnému priemeru, vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru a percentil školy sú uvádzané iba v testovaniach, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 000 žiakov a iba u tých škôl, z ktorých sa zúčastnilo testovania viac ako 20 žiakov. V opačnom prípade namiesto týchto hodnôt uvádzame pomlčku. Prípadné porovnávanie výkonov škôl je potrebné interpretovať veľmi opatrne, keďže uvedené parametre sú citlivé na veľkosť školy, rozptyl a ďalšie štatistické charakteristiky. Vzťah dosiahnutej úspešnosti v externom testovaní a školskej klasifikácie vo vzťahu ku žiakovi a škole bude predmetom ďalších analýz.


NÚCEM © 2014