Výsledky škôl
v externej časti maturitnej skúšky
v školskom roku 2011/2012

Sumár výsledkov v EČ MS 2012
EČ MS 2012
Testovaný predmetSJLMJL SJSLUJLMATAJB1AJB2 NJB1 NJB2RJB1RJB2FJB1 FJB2 ŠJB1ŠJB2 TJB1TJB2
Národný priemer59,169,358,169,150,848,455,442,944,753,543,3 32,261,944,756,783,376,2
Štandardná odchýlka14,7 %14,1 %15,5 %9,9 %18,9 %17,6 %17,7 %17,1 % 21,4 %16,5 %20,1 %15,4 %17,8 %6,1 % 14,9 %9,7 % 12,6%
Počet žiakov56 5012 2292 232538 75326 33215 65110 550 2 3041 409293785962765

Obsah tabuliek

V tabuľkách uvádzame výsledky škôl v EČ MS 2012 z jednotlivých predmetov.

V riadku každej školy sú okrem základných informácií o škole uvedené tieto údaje:

 • N      - počet žiakov testovaných z daného predmetu,
 • N/ZZ - počet žiakov so zdravotným znevýhodnením testovaných z daného predmetu,
 • PZŠ  - priemerná známka školy v danom predmete,
 • PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (hodnoty sú uvedené v %),
 • RNP - rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete,
 • Sig.  - vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
 • PŠ   - percentil školy v danom premete (hodnoty sú uvedené v %).

Vysvetlivky k uvádzaným údajom
 • Počet žiakov definujeme ako počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením definujeme ako počet všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením danej školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Priemernú známku školy definujeme ako aritmetický priemer známok z daného predmetu, ktoré žiaci uviedli na odpoveďových hárkoch v danom testovaní. Žiaci uvádzali známku z testovaného premetu na polročnom vysvedčení v tomto školskom roku.
 • Priemernú úspešnosť školy (v %) definujeme ako priemer úspešností všetkých testovaných žiakov danej školy v danom predmete a vypočíta sa podľa vzorca
 • n ... počet žiakov, xi ... úspešnosť i-teho žiaka (úspešnosť žiaka definujeme ako percentuálny podiel bodov získaných za položky, na ktoré žiak správne odpovedal z maximálneho počtu bodov).
 • Rozdiel od národného priemeru vypočítame odčítaním hodnoty národného priemeru od priemernej úspešnosti školy v danom predmete/teste. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
 • Vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru informuje o významnosti rozdielu oproti národnému priemeru podľa nasledujúcej tabuľky.
 • Vecná signifikancia rozdieluMiera
  < 0,21; 0,30 >mierny rozdiel
  < 0,31; 0,50 >stredný rozdiel
  < 0,51; 1 >silný rozdiel
 • Ak je absolútna hodnota vecnej signifikancie menšia alebo rovná 0,20, rozdiel priemernej úspešnosti školy od národného priemeru považujeme za veľmi mierny alebo zanedbateľný.
 • Percentil školy (v %) vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme tak, že 90 % škôl získalo horší výsledok v danom teste.

Poznámka:

Premenné rozdiel od národného priemeru, vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru a percentil školy sú uvádzané iba v testovaniach, ktorých sa zúčastnilo viac ako 1 000 žiakov a iba tým školám, v ktorých sa zúčastnilo testovania v danom predmete viac ako 20 žiakov.

Prípadné porovnávanie výkonov škôl je potrebné interpretovať veľmi opatrne, keďže uvedené parametre sú citlivé na veľkosť školy, rozptyl a ďalšie štatistické charakteristiky. Vzťah dosiahnutej úspešnosti v externom testovaní a školskej klasifikácie vo vzťahu ku žiakovi a škole bude predmetom ďalších analýz.


NÚCEM © 2012