Vysvetlivky k výsledkom škôl
v Testovaní 9
v školskom roku 2011/2012

Sumár výsledkov v Testovaní 9-2012
 Testovanie 9-2012
Testovaný predmetSJLMJLSJSLUJLMAT
Národný priemer54,5%56,4% 59,4% 73,1%57,5%
Štandardná odchýlka19,7%20,2% 21,2% 14,9%25,2%
Počet žiakov40 6332 8622 862 3543 485

Obsah tabuliek

V tabuľkách uvádzame výsledky škôl v Testovaní 9 z jednotlivých predmetov.

V riadku každej školy sú okrem základných informácií o škole uvedené tieto údaje:

 • N      - počet žiakov testovaných z daného predmetu,
 • N/ZZ - počet žiakov so zdravotným znevýhodnením testovaných z daného predmetu,
 • PZŠ  - priemerná známka školy v danom predmete,
 • PÚŠ - priemerná úspešnosť školy v testovaní v danom predmete (hodnoty sú uvedené v %),
 • RNP - rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete,
 • Sig.  - vecná signifikancia rozdielu priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v danom predmete ako miera tohto rozdielu
 • PŠ   - percentil školy v danom premete (hodnoty sú uvedené v %).

Vysvetlivky k uvádzaným údajom
 • Počet žiakov definujeme ako počet všetkých žiakov školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Počet žiakov so zdravotným znevýhodnením definujeme ako počet všetkých žiakov so zdravotným znevýhodnením danej školy, ktorí sa zúčastnili testovania v danom predmete.
 • Priemernú úspešnosť školy (v %) definujeme ako priemer úspešností všetkých testovaných žiakov danej školy v danom predmete a vypočíta sa podľa vzorca
 • n ... počet žiakov, xi ... úspešnosť i-teho žiaka (úspešnosť žiaka definujeme ako percentuálny podiel bodov získaných za položky, na ktoré žiak správne odpovedal z maximálneho počtu bodov).
 • Rozdiel od národného priemeru vypočítame odčítaním hodnoty národného priemeru od priemernej úspešnosti školy v danom predmete/teste. Kladná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je vyššia ako národný priemer. Záporná hodnota znamená, že priemerná úspešnosť školy je nižšia ako národný priemer.
 • Vecná signifikancia rozdielu oproti národnému priemeru informuje o významnosti rozdielu oproti národnému priemeru podľa nasledujúcej tabuľky.
 • Vecná signifikancia rozdieluMiera
  < 0,21; 0,30 >mierny rozdiel
  < 0,31; 0,50 >stredný rozdiel
  < 0,51; 1 >silný rozdiel
 • Ak je absolútna hodnota vecnej signifikancie menšia alebo rovná 0,20, rozdiel priemernej úspešnosti školy od národného priemeru považujeme za veľmi mierny alebo zanedbateľný.
 • Percentil školy (v %) vyjadruje umiestnenie školy v rámci všetkých škôl, na ktorých prebehlo testovanie v danom predmete. Percentil vyjadruje, aké percento škôl dosiahlo horší výsledok ako porovnávaná škola. Napríklad, ak sa škola umiestnila na 90. percentile, jej výsledok interpretujeme tak, že 90 % škôl získalo horší výsledok v danom teste.
Poznámky:
 • Školy prvého kvartilu v usporiadaní podľa počtu žiakov nie sú vyhodnocované v parametroch RNP a Sig. Ide o školy s malým počtom žiakov (napr. 1 až 15 žiakov zúčastnených v Testovaní 9 na danej škole). Pri takýchto malých školách nemá zmysel ich porovnanie s národným priemerom.
 • Prípadné porovnávanie výkonov škôl je potrebné interpretovať veľmi opatrne, keďže uvedené parametre sú citlivé na veľkosť školy, rozptyl a ďalšie štatistické charakteristiky.
 • Vzťah dosiahnutej úspešnosti v externom testovaní a školskej klasifikácie vo vzťahu ku žiakovi a škole bude predmetom ďalších analýz.

NÚCEM © 2012